Slot:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Start
Time:

Fri.
8:00 am

Fri.
1:00 pm

Fri.
7:00 pm

Fri.
11:30

Sat.
8:00 am

Sat.
1:00 pm

Sat.
7:00 pm

Sat.
11:30 pm

Sun
8:00 am

Sun
1:00 pm

End
Time:

Fri.
12:00 pm

Fri.
5:00 pm

Fri.  
11:00 pm

Sat.
3:30 am

Sat.
noon

Sat.
5:00 pm

Sat.
11:00 pm

Sun
3:30 am

Sun
noon

Sun
5:00 pm

Pathfinder Society

Starfinder Society